Benodigde data

Tegenpartijreferentiegegevens (Counterparty Reference Data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-tegenpartij Counterparty identifier Identifier voor de unieke tegenpartij die op enige wijze verbonden is aan het krediet of de zekerheid
Identificatiecode-juridische entiteiten (LEI) Legal Entity Identifier (LEI)  
Nationale identificatiecode National identifier  
Identificatiecode-hoofdkantooronderneming Head office undertaking identifier  
Identificatiecode-directe moederonderneming Immediate parent undertaking identifier  
Identificatiecode-uiteindelijke moederonderneming Ultimate parent undertaking identifier  
Naam Name Naam van de tegenpartij
Adres: straat Address: street Straatnaam van het adres van de tegenpartij
Adres: stad/gemeente/dorp Address: city/town/village Plaatsnaam van het adres van de tegenpartij
Adres: postcode Address: postal code Postcode van het adres van de tegenpartij
Adres: district/administratieve indeling Address: county/administrative division  
Adres: land Address: country  
Rechtsvorm Legal form  
Institutionele sector Institutional sector  
Economische activiteit Economic Activity  
Status van juridische procedures Status of legal proceedings  
Datum van aanpassing van juridische procedures Date of initiation of legal proceedings  
Bedrijfsgrootte Enterprise size  
Datum bedrijfsgrootte Date of enterprise size  
Aantal werknemers Number of employees  
Balanstotaal Balance sheet total  
Jaaromzet Annual turnover  
Standaard voor financiële vastlegging Accounting standard  

 

Instrumentgegevens (Instrument data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij Observent agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-contract Contract identifier Unieke en constante identifier voor het contract
Identificatiecode-instrument Instrument identifier Unieke en constante identifier voor het instrument (het krediet)
Type instrument Type of instrument  
Afschrijvingstype Amortisation type  
Valuta Currency  
Fiduciair instrument Fiduciary instrument  
Aanvangsdatum Inception date  
Einddatum alleen-rente-periode End date of interest-only period  
Plafondtarief Interest rate cap  
Bodemtarief Interest rate floor  
Renteherzieningsfrequentie Interest rate reset frequency  
Renteverschil/-marge Interest rate spread/margin  
Rentevoettype Interest rate type  
Wettelijke eindvervaldatum Legal final maturity date  
Toegezegd leningbedrag bij aanvang Commitment amount at inception  
Betalingsfrequentie Payment frequency  
Projectfinancieringslening Project finance loan  
Doel Purpose  
Beroep Recourse  
Referentietarief Reference rate  
Afwikkelingsdatum Settlement date  
Achtergestelde schulden Subordinated debt  
Identificatiecode-syndicaatcontracten Syndicated contract identifier  
Terugbetalingsrecht Repayment rights  
Wijziging in reëele waarde vanwege gewijzigd kredietrisico van aankoop Fair value changes due to change in credit risk before purpose  

 

Financiële gegevens (Financial data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-gecontroleerde-tegenpartij Observed agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-contract Contract identifier Unieke en constante identifier voor het contract
Identificatiecode-instrument Instrument identifier Unieke en constante identifier voor het instrument (het krediet)
Rentevoet Interest rate  
Volgende renteherzieningsdatum Next interest rate reset date  
Wanbetalingsstatus van het instrument Default status of the instrument  
Datum wanbetalingsstatus van het instrument Date of the default status of the instrument  
Overgeboekt bedrag Transferred amount  
Achterstallige betalingen voor het instrument Arrears for the instrument  
Datum achterstallige betalingen voor het instrument Date of past due for the instrument  
Type securitisatie Type of securitisation  
Uitstaand nominaal bedrag Outstanding nominal amount  
Opgebouwde rente Accrued interest  
Bedrag buiten de balanstelling Off balance-sheet amount  

 

Tegenpartij-Instrument gegevens (Counterparty-Instrument data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij Observed agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-tegenpartij Counterparty identifier Identifier voor de unieke tegenpartij die op enige wijze verbonden is aan het krediet of de zekerheid
Identificatiecode-contract Contract identifier Unieke en constante identifier voor het contract
Identificatiecode-instrument Instrument identifier Unieke en constante identifier voor het instrument (het krediet)
Rol tegenpartij Counterparty role  

 

Gegevens hoofdelijk aansprakelijkheden (Joint liabilities data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij Observed agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-tegenpartij Counterparty identifier Identifier voor de unieke tegenpartij die op enige wijze verbonden is aan het krediet of de zekerheid
Identificatiecode-contract Contract identifier Unieke en constante identifier voor het contract
Identificatiecode-instrument Instrument identifier Unieke en constante identifier voor het instrument (het krediet)
Bedrag hoofdelijk aansprakelijkheden Joint liability amount  

 

Boekhoudkundige gegevens (Accounting data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Informatiecode-gecontroleerde tegenpartij Observed agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identficatiecode-contract Contract identifier Unieke en constante identifier voor het contract
Identificatiecode-instrument Instrument identifier Unieke en constante identifier voor het instrument (het krediet)
Boekhoudkundige indeling van instrumenten Accounting classification of instrument  
Registratie op de balans Balance sheet recognition  
Gecumuleerde afschrijvingen Accumulated write-offs  
Gecumuleerde waardevermindering Accumulated impairment amount  
Type bijzondere waardevermindering Type of impairment  
Vaststellingsmethode bijzondere waardevermindering Impairment assessment method  
Bronnen van bezwaring Sources of ecumbrance  
Gecumuleerde wijzigingen in reële waarde vanwege kredietrisico Accumulated changes in fair value due to credit risk  
Inbaarheidsstatus van het instrument Performing status of the instrument  
Datum wanbetalingsstatus van het instrument Date of the performing status of the instrument  
Met buitenbalansblootstellingen verband houdende voorzieningen Provisions associated with off-balance-sheet exposures  
Respijt- en heronderhandelingsstatus Status of forbearance and renegotiation  
Datum van de respijt- en heronderhandelingsstatus Date of the forbearance and renegotiation status  
Gecumuleerde terugvorderingen sedert wanbetaling Cumulative recoveries since default  
Prudentiële portefeuille prudential portfolio  
Boekwaarde Carrying amount  

 

Gegevens genoten protectie (Protection received data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identficatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij Observed agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identifcatiecode-protectie Protection identifier Unieke en constante identifier voor de zekerheid
Identficatiecode-protectiegever Protection provider identifier Identifier voor de unieke zekerheidsverschaffer. Indien dit geen legal entity is, hoeft er geen id opgegeven te worden.
Type protectie Type of protection  
Protectiewaarde Protection value  
Type protectiewaarde Type of protection value  
Protectiewaarderingsbenadering Protection valuation approach  
Locatie onroerendgoed onderpand Real estate collateral location  
Datum protectiewaarde Date of protection value  
Protectievervaldatum Maturity date of the protection  
Oorspronkelijke protectiewaarde Original protection value  
Datum oorspronkelijke protectiewaarde Date of original protection value  

 

Gegevens instrument-genoten protectie (Instrument-protection received)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij Observed agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-contract Contract identifier Unieke en constante identifier voor het contract
Identificatiecode-instrument Instrument identifier Unieke en constante identifier voor het instrument (het krediet)
Identificatiecode-protectie Protection identifier Unieke en constante identifier voor de zekerheid
Toegekende waarde protectie Protection allocated value  
Voorrangsrechten van derden tegen de protectie Third party priority claims against the protection  

 

Tegenpartijrisicogegevens (Counter-party risk data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij Observed agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-tegenpartij Counterparty identifier Identifier voor de unieke tegenpartij die op enige wijze verbonden is aan het krediet of de zekerheid
Kans op wanbetaling Probability of default  
     

 

Tegenpartijwanbetalingsgegevens (Counterparty default data)

 Logische naam (NL)

 Logische naam (ENG)

 Omschrijving

Identificatiecode-informatieplichtige Reporting agent identifier Identifier van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-gecontroleerde tegenpartij Observed agent identifier Identifier van de dochteronderneming of branch van de rapporterende eenheid
Identificatiecode-tegenpartij Counterparty identifier Identifier voor de unieke tegenpartij die op enige wijze verbonden is aan het krediet of de zekerheid
Tegenpartijwanbetalingsstatus Default status of the counterparty  
Datum tegenpartijwanbetalingsstatus Date of the default status of the counterparty  

 

 

bronnen:
Verordening (EU) 2016/867 van de Europese Centrale Bank (NL)
Verordening (EU) 2016/867 van de Europese Centrale Bank (ENG)
Explanatory note on the ECB Regulation on the collection of granular credit and credit risk data